Предложения за промени в Закона за движение по пътищата относно електрическите тротинетки

Предложения за промени в Закона за движение по пътищата относно електрическите тротинетки
Публикувано на: 22-ри септември 2019

След анализ на съществуващата нормативна уредба и международното право спрямо микро-електрически превозни средства БАЕМ предлага следните промени в Закона за движение по пътищата:

ПРОЕКТ

1. Чл. 79 след думите „всеки велосипед“  се добавят думите „и индивидуално електрическо превозно средство“.

В чл. 79, т.2 преди думата “звънец” се добавят думите “механичен или електронен”. Мотивът ни е, че определени видове тротинетки са снабдени с електронен, а не механичен звънец.

2. Създава се чл. 80а:

„Чл. 80а. (1) Водачът на индивидуалното електрическо превозно средство е длъжен:

1. да ползва светлоотразителни елементи на облеклото при управлението му

Предлагаме да се добави в края на чл. 80а , Ал. 1, т. 1 “в тъмните часове на денонощието;” поради причината че през деня не изпълняват функцията си по предназначение и създават допълнително ограничения на водачите на индивидуално електрическо превозно средство, включително и на споделените тротинетки.

2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура;

3. при липса на изградена велосипедна инфраструктура, да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

4.  да не се движи по улици и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 км/ч включително по улици I и II клас, независимо от определената скорост за движение;

Както беше обсъдено на заседанието на ДАПБ на 13.09.2019г вменяването на задължение водачите предварително да са запознати със действащата класификация на уличната мрежа е неприемливо. Пътните условия трябва да са достатъчни ясни от въведената пътна сигнализация. За това предлагаме да отпадне текста “включително по улици I и II клас, независимо от определената скорост за движение”.

В чл. 80а, ал. 1 да се добави нова точка “Да не се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - Забранено е влизането на велосипеди”

5. да не превишава максимално допустимата скорост от 25 км/ч;

6. да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с работещи предни и задни светлини и спирачна система.

Съдържанието на  точка 6 трябва да отпадне, защото съдържанието се дублира с чл. 79

(2) Индивидуално електрическо превозно средство може да се управлява само от лица, които са на възраст не по-малка от 16 години.

(3) Лицата от 14 до 16 год. могат да управляват индивидуалното електрическо превозно средство само по велосипедна инфраструктура.

(4) Всяка община може с наредба на общинския съвет да определи:

1. по-ниски максимално допустими скорости за движение за територията на съответната община;

2. зони с по-ниски максимално допустими скорости, напр. паркове;

3. ред и условия за използване на индивидуални електрически превозни средства под формата на споделено ползване, включ. максимално допустим брой превозни средства и задължителни зони за тяхното паркиране;

4.  ограничения при използване на индивидуални електрически превозни средства.

(5) За управлението на индивидуално електрическо превозно средство не се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство

3. В чл. 107, т. 2 думите „мотопед или мотоциклет“ се заменят с „мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство“.

4. В чл. 110 думите „мотопед или мотоциклет“ се заменят с „мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство“.

5. В чл. 167, ал. 2, т. 1 след думите „на правилата за движение от пешеходците“ се поставя запетая и се добавя следния текст:

„на правилата за движение на водачите на индивидуални електрически превозни средства, движещи се по велосипедна инфраструктура“

6. В чл. 183 се правят следните допълнения:

а) в ал. 1 създава се т. 6:

„6. управлява индивидуално електрическо превозно средство в нарушение на чл. 80а, ал. 1, т.1“;

б) в ал. 4 се създава т. 13:

„13. превозва с индивидуално електрическо превозно средство други лица или нарушава чл. 80а, ал. 1, т. 2-6“.

 7. В § 6 от Допълнителните разпоредби се създава т. 18б:

„18б. „Индивидуално електрическо превозно средство“ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост надвишаваща 6 km/h, които притежават следните характеристики:

-пътно превозно средство е без място за сядане или с място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене) ненадвишаваща 540mm, с нетно тегло до 50 кг, предни и задни светлини и спирачна система.

Пояснения:

Да се добави нова характеристика “- което не попада в дефиницията на Регламент 168/2013 на ЕС”. Референтната точка на сядане не е ясно дефинирана в нормативната рамка и може да се стигне до двояко тълкуване, че някои видове електрически превозни средства попадат едновременно в дефиницията за ИЕПС и категория L1e-B. Например: електрически скутер от L1e-B, ако попада и в дефиницията на ИЕПС, ще може да се движи по велосипедна инфраструктура и в определени споделени пространства с пешеходци. Същевременно така по-лесно ще се осигури незадължение на водачите на ИЕПС да притежават свидетелство за управление на МПС с допълнение на чл.150а.

Към индивидуалните електрически моторни превозни средства се приравняват и самобалансиращите се превозни средства.

Важно: С тези изменения не отпада задължението за регистрация по чл. 140. Трябва да се промени и НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА на МРРБ

Предложенията ни са съгласувани с партньорските ни организации и изпратени до Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.